Effectonderzoek
Taakspel als gedragsinterventie in de klas is wetenschappelijk onderzocht. De resultaten in het basisonderwijs wijzen erop dat Taakspel effectief aandachtsproblemen, opstandig gedrag, gedrags-problemen en antisociaal gedrag bij leerlingen tegengaat. In het sbo heeft Taakspel ook effect op het gedrag van leerlingen en leerkrachten. Tijdens Taakspel is er een significante vermindering van regelovertredend gedrag bij de leerlingen gevonden. De leerkracht geeft significant minder correcties en meer complimenten tijdens het spelen van Taakspel. (bron: I. Griffioen, De invloed van Taakspel op het gedrag van leerlingen en leerkrachten).

Naar de effecten van Taakspel hebben diverse studies met zeer sterke tot vrij sterke bewijskracht plaatsgevonden. Onderzoek door Erasmus MC toont onder andere aan dat kinderen met matige niveaus van probleemgedrag volledig reageren op Taakspel en kinderen met ernstige gedragsproblemen gedeeltelijk. Taakspel kinderen hebben significant minder gedrags- en emotionele problemen dan kinderen van de controlegroep en experimenteren tot vier jaar na de interventie minder met tabaksproducten. Op de kans op alcoholgebruik heeft de interventie geen effect.

Uit onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat Taakspel kinderen na afloop minder externaliserend gedrag vertonen en betere relaties met leeftijdsgenoten hebben. Onderzoek door de makers van Taakspel laat effect zien op het taakgerichte en regel-overtredende gedrag van leerlingen. Het gedrag in de experimentele groep verbetert, terwijl het gedrag van de jongens uit de controlegroepen verslechtert.

Er zijn geen studies die geen of negatieve resultaten laten zien. De makers van Taakspel onderbouwen hun interventie verder met onderzoeken naar de Noord-Amerikaanse versie van de aanpak, die eveneens positieve effecten laten zien.
(bron: Nederlands Jeugdinterventies, www.nji.nl)


Leertheorie
Met Taakspel wordt op planmatige wijze gewerkt aan het beïnvloeden van gedrag. Hierbij worden de volgende stappen herhaaldelijk doorlopen:

  1. Problemen signaleren
  2. Problemen analyseren
  3. Oplossing voorbereiden
  4. Oplossing toepassen
  5. Oplossing evalueren

Door herhaaldelijk de stappen te doorlopen wordt op een planmatige wijze gewerkt aan het positief beïnvloeden van regelovertredend en taakgericht gedrag van de leerlingen.

De leertheorie
Taakspel is als interventie gestoeld op gedragstherapeutische principes. Deze zijn gebaseerd op de leertheorie, waarbij het concreet observeerbare gedrag centraal staat. De leertheorie gaat ervan uit dat gedrag dat is aangeleerd, ook weer afgeleerd kan worden. Dit kan gebeuren door de als positief of als negatief ervaren gevolgen te koppelen aan het aan- of af te leren gedrag, waardoor het gedrag zal toe- of afnemen. Door probleemgedrag direct en veel aandacht te geven blijft probleemgedrag in stand of neemt het toe (negatieve controle op gedrag). De kern van de aanpak met Taakspel is dat de leerkracht leert gebruik te maken van positieve controle op gedrag, waarbij gewenst gedrag direct en veel aandacht krijgt en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd.

Operante conditionering
Taakspel gaat uit van de leertheoretische principes van operante conditionering. De kern van de operante conditionering is het leren van verbanden tussen een bepaalde stimulus (bijvoorbeeld regels in de klas), de respons (kinderen reageren met regelvolgend of regelovertredend gedrag) en de consequenties (regelvolgend gedrag wordt beloond en regelovertredend gedrag wordt genegeerd). In het geval van Taakspel leidt dit tot een toename van het gewenste gedrag en tot aangename gevoelens.

x