Effectonderzoek
Taakspel als gedragsinterventie in de klas is wetenschappelijk onderzocht. De resultaten in het basisonderwijs wijzen erop dat Taakspel effectief aandachtsproblemen, opstandig gedrag, gedrags-problemen en antisociaal gedrag bij leerlingen tegengaat. In het sbo heeft Taakspel ook effect op het gedrag van leerlingen en leerkrachten. Tijdens Taakspel is er een significante vermindering van regelovertredend gedrag bij de leerlingen gevonden. De leerkracht geeft significant minder correcties en meer complimenten tijdens het spelen van Taakspel. (bron: I. Griffioen, De invloed van Taakspel op het gedrag van leerlingen en leerkrachten).

Naar de effecten van Taakspel hebben diverse studies met zeer sterke tot vrij sterke bewijskracht plaatsgevonden. Onderzoek door Erasmus MC toont onder andere aan dat kinderen met matige niveaus van probleemgedrag volledig reageren op Taakspel en kinderen met ernstige gedragsproblemen gedeeltelijk. Taakspel kinderen hebben significant minder gedrags- en emotionele problemen dan kinderen van de controlegroep en experimenteren tot vier jaar na de interventie minder met tabaksproducten. Op de kans op alcoholgebruik heeft de interventie geen effect.

Uit onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat Taakspel kinderen na afloop minder externaliserend gedrag vertonen en betere relaties met leeftijdsgenoten hebben. Onderzoek door de makers van Taakspel laat effect zien op het taakgerichte en regel-overtredende gedrag van leerlingen. Het gedrag in de experimentele groep verbetert, terwijl het gedrag van de jongens uit de controlegroepen verslechtert.

Er zijn geen studies die geen of negatieve resultaten laten zien. De makers van Taakspel onderbouwen hun interventie verder met onderzoeken naar de Noord-Amerikaanse versie van de aanpak, die eveneens positieve effecten laten zien.
(bron: Nederlands Jeugdinterventies, www.nji.nl

Leertheorieën
Taakspel stoelt op leertheoretische principes. Drie belangrijke leertheorieën zijn het behaviorisme, cognitivisme en constructivisme. Elementen van deze drie theorieën zitten in Taakspel. De kern van de aanpak met Taakspel is dat de leerkracht leert gebruik te maken van positieve controle op gedrag, waarbij gewenst gedrag direct en veel aandacht krijgt en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd.

Opbrengstgericht werken
Met Taakspel werk je opbrengstgericht en planmatig aan gedrag: met data, duiden, doelen en doen. Deze cyclus herhaalt zich, zodat je naar steeds hogere opbrengsten toe kunt werken. Zo zie je gedrag als een vak dat aangeleerd moet worden.

x